Contact
Van Vollenhovenkade 17
2313 GG Leiden
071-5141777
 


 

Wat zijn de taken van de ouderraad?

  

Meedenken.
In de ouderraad, waar alle klassen van de Lorentzschool vertegenwoordigd zijn, komen de onderwerpen naar voren die vanuit de invalshoek van de ouders om aandacht vragen. De ouderraadsleden, ook wel klasseouders genoemd, zijn alert op zaken die spelen op school. Zij brengen deze naar voren in de ouderraadsvergadering, waar ook vertegenwoordigers van de school aanwezig zijn. De ouderraad is voor de school dus een belangrijke informatiebron. Op deze wijze denkt de ouderraad mee, adviseert gevraagd of ongevraagd de directie van de school, of speelt onderwerpen door naar de medezeggenschapsraad (MR) van de school.


Meedoen.
De ouderraad is belangrijk voor de participatie van ouders bij de school. De leden ondersteunen de leerkracht van ‘hun' klas door aanspreekpunt voor hem of haar te zijn en mee te helpen met allerlei activiteiten. Wat dit in de praktijk betekent hangt af van de afspraken tussen leerkracht en klassenouder. Te denken valt aan het organiseren van de verjaardag van de leerkracht, het helpen bij een uitje naar het museum of het benaderen van ouders voor hulp bij activiteiten. Naast deze klas-activiteiten zijn er verschillende commissies met ouders die uiteenlopende activiteiten organiseren voor de kinderen van de Lorentzschool. Te denken valt aan de sponsorloop, het pleinfeest, de activiteiten rondom 3 oktober en het organiseren van een thema-avond voor ouders.

  

Hoe is de ouderraad georganiseerd?

De ouderraad heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij worden begin van het schooljaar gekozen door de ouderraadsleden. De voorzitter voert iedere twee weken overleg met de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de directeur van de school (zogenaamd voorzittersoverleg) en bereidt de vergadering inhoudelijk voor met de secretaris en de penningmeester. De secretaris doet ook de verslaglegging, stuurt de stukken rond en maakt het jaarverslag. Bij haar kunnen onderwerpen aangemeld worden ter behandeling in de vergadering. De penningmeester int de vrijwillige ouderbijdrage en verzorgt voor de school de inning van de kosten voor de schoolreis. De ouderraad bestaat verder uit 34 leden. Voor sommige groepen is er één ouderraadslid, andere groepen hebben twee ouderraadsleden, meestal als volgt verdeeld. Een ouder is voornamelijk het aanspreekpunt in de klas, dat wil zeggen dat hij of zij de leerkracht ondersteunt. De andere ouder woont de ouderraadvergaderingen bij. Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar een begroting opgesteld. Volgens deze begroting wordt gewerkt. De ouderraad maakt aan het eind van het jaar een verslag van haar activiteiten.

 

Wat doet een ouderraadslid?

Het ouderraadslid, of klassenouder heeft verschillende taken. Hij/zij ondersteunt de leerkracht in de klas. De mate waarin dit plaats vindt en de manier waarop dat gebeurt bepalen de leerkracht en de klasseouder in gezamenlijk overleg. Op verschillende momenten zijn er extra handen nodig in de klas. Dat kan zijn tijdens gebeurtenissen zoals Sinterklaas, Kerst en 3-October. Maar ook tijdens uitstapjes naar musea, op schoolreis of naar voorstellingen. De leerkracht overlegt met de klassenouder hoeveel ouders nodig zijn en hoe de werving plaats vindt. Sommige leerkrachten kiezen ervoor om zelf ouders te benaderen. Anderen vragen de klassenouder om dat te doen of om (veelal bij de lagere groepen) een intekenlijst op te hangen bij de ingang van de klas.

 

De klassenouder is ook het aanspreekpunt voor de ouders bij problemen. Dat kunnen problemen zijn in de klas zelf, of problemen die te maken hebben met het beleid van de school, zoals op het terrein van veiligheid, hygiëne etc. De klassenouder moet bezien of het een onderwerp is wat de klassenouder zelf met de leerkrachten kan bespreken, of het een onderwerp is om door te spelen naar de ouderraadsvergadering of dat de klasseouder de betreffende ouder moet adviseren om contact op te nemen met de directie van de school. Hij of zij kan hierin desgewenst een bemiddelende rol spelen.

 

De klassenouder woont tenslotte de maandelijkse vergadering van de ouderraad bij en brengt belangrijke onderwerpen uit de klas in in het overleg en koppelt de resultaten (zo nodig) terug aan de ouders. De ouderraad gebruikt ook de nieuwsbrief en de website om onderwerpen die besproken zijn te vertellen aan de ouders.

 

Wie zitten er in de ouderraad?

Iedere groep wijst een persoon aan voor de ouderraad. Dit is tevens de klassenouder van de groep. Meestal zijn er twee klassenouders en zal er in overleg bepaald worden wie er naar de OR vergaderingen gaat.

 

Wanneer vergadert de ouderraad?

De ouderraad komt jaarlijks 7 - 8 maal bijeen. Gestreefd wordt om iedere vergadering een inhoudelijk onderwerp op de agenda te hebben. Iemand van de directie of een leerkracht wordt gevraagd om een toelichting te geven over dit onderwerp. Ook staat iedere vergadering een commissie centraal. De commissie zet uiteen wat ze dat jaar denkt te doen. Op de vergadering is verder voldoende ruimte voor ouders om onderwerpen die spelen in de klas, aan te kaarten.


De ouderraadsvergaderingen vinden dit schooljaar plaats op:

- maandag 9 oktober

- dinsdag 7 november

- maandag 18 december

- dinsdag 30 januari

- maandag 12 maart

- maandag 16 april OR-MR thema 

- dinsdag 12 juni

 

Aanvangstijdstip 20.00 uur, Van Vollenhovenkade 17.

Plaats: de lerarenkamer op de 1e verdieping. 

 

Als u vragen heeft?

Als u vragen heeft over zaken die op school spelen kunt u altijd bij uw klasseouder terecht. Zij/hij kan de vraag direct beantwoorden of u doorverwijzen naar iemand anders die antwoord op uw vraag kan geven. U kunt ook altijd terecht bij de voorzitter van de ouderraad (e-mail: or@lorentzschool.nl).

 

De voorzitter is Kathelijne Pardoel

De penningmeester is Leonard van Avesaath   

De Secretarissen zijn Benita van Lawick en Paula de Wolff

Algemeen bestuurslid is Saertje Verkoeijen. 

 

De ouderraad is er voor en door u!