MR

Waarom een medezeggenschapsraad?
De belangrijkste functie van een MR is het bevorderen van de openheid en het onderling overleg over belangrijke zaken in de school tussen ouders, leerkrachten en de schooldirectie.

Een MR houdt zich bezig met (urgente en structurele) onderwerpen die de school aangaan, zoals veranderingen in onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, bouwplannen en formatie van personeel & de daarbij horende taakverdeling, begroting en arbeidsomstandigheden en de veiligheid op  school. Afhankelijk van het onderwerp, heeft een MR advies- en/of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van de schooldirectie.

Elke school dient een een medezeggenschapsraad (MR) in te richten. Over alle  rechten en plichten van de MR lees je meer in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. 

Medezeggenschapsraad van de Lorentzschool

De leden van de MR worden gekozen door de achterban die zij vertegenwoordigen: het personeel van de school enerzijds, de ouders van de leerlingen op school anderzijds.

De MR van de Lorentzschool bestaat momenteel uit 7 ouders en 7 leerkrachten.

Wij vormen samen een enthousiaste groep mensen die zich inzet voor het goed functioneren van de school. We richten ons hierbij onder meer op de kwaliteit van onderwijs, organisatie en communicatie op school en van de MR zelf en het welzijn van leerlingen en personeel.

Hoe werkt de medezeggenschapsraad?

Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een eigen jaarplan voor het lopende schooljaar, gebaseerd op het jaarplan van de school. We kiezen uit het jaarplan van de school een aantal belangrijke onderwerpen, waar de MR zich (pro)actief op zal richten.

Gedurende het schooljaar komen we tien keer samen voor de MR-vergaderingen. Bij deze vergaderingen is ook de directeur John van Bezouw, voor een deel van de tijd aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Naast het behandelen van reguliere onderwerpen tijdens de vergaderingen, kunnen we tevens commissies in het leven roepen die zich richten op een specifiek onderwerp en ook buiten de vergadering actief zijn.

Aan het einde van het schooljaar maakt de MR een jaarverslag, waarin behaalde doelen en onderwerpen die verdere aandacht behoeven, worden samengevat.

Het jaarplan, de notulen van de MR-vergaderingen en het jaarverslag kunt u vinden in een Informatie-dossier MR  binnen SchouderCom.

Heeft u vragen?

De MR wil namens de ouders en het personeel invloed uitoefenen op belangrijke ontwikkelingen op school. Communicatie met onze achterban is hiervoor zeer belangrijk. Daarom nodigen wij u van harte uit om ons te benaderen met uw vragen, opmerkingen en/of ideeën. Dit kan door een van de leden van de MR te benaderen of een e-mail te sturen naar de voorzitter van de MR (mr@lorentzschool.nl). De ledenlijst van de MR en de bijhorende  contactgegevens kunt u binnenkort ook vinden in het MR-dossier van Schoudercom.


Voor contact met de voorzitter kunt u mailen naar: mr@lorentzschool.nl