Ons Onderwijs

Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun omgeving leren kennen en zien in hoeverre ze die kunnen beïnvloeden.
Algemeen
Kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen hun omgeving leren kennen en zien in hoeverre ze die kunnen beïnvloeden. De Lorentzschool wil de kinderen feiten, regels, begrippen en principes bijbrengen, zodat ze de wereld van de taal, het getal, de natuur en de mensen uit heden en verleden beter begrijpen. Om dit te kunnen verwezenlijken, moeten we zorgen dat ze zich goed voelen bij ons op school; daaraan besteden we dan ook veel tijd en aandacht.
 
Sociaal emotionele ontwikkeling
Leerlingen moeten zich geborgen voelen in de groep en anderen diezelfde veiligheid kunnen bieden. In de klas leren de  leerlingen samen met de leerkracht hoe ze met elkaar en elkaars belangen om dienen te gaan. Zijn er conflicten, dan moeten die worden besproken en opgelost. Indien nodig dan worden de ouders hierbij betrokken.
 
Spelend leren in groep 1/2
In de onderbouw zitten kleuters van 4 en 5 jaar bij elkaar in de klas. In de eerste periode van de schooltijd is er vooral sprake van kennismaken. Kennismaken met de leerkracht, andere leerlingen, de materialen, binnen en buiten de klas. Al spelend verwerft het kind zich de kennis en sociale vaardigheden. Middels verschillende activiteiten (klassikaal en individueel) ontwikkelt de leerling zich op de verschillende gebieden.
 
In groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 wordt er anders gewerkt. Ook de inrichting van het lokaal verschilt met die van de kleuters. Nu heeft iedere leerling een eigen tafel, stoel en materialen. In groep 3 leert de leerling lezen. Dat gebeurt grotendeels klassikaal. Leerlingen die al een beetje kunnen lezen krijgen een gedifferentieerd aanbod. Ook wordt er gestart met het rekenonderwijs. In de hogere groepen komen er ook nieuwe vakken bij.
Te denken valt aan Wereldoriëntatie (vanaf groep 5) en Engels (vanaf groep 7).
 
Lezen
Leren lezen is vanaf groep 3 de belangrijkste les. Indien het lezen nog niet zo gemakkelijk gaat, krijgen de leerlingen extra ondersteuning. Naast de techniek van het lezen moet de leerling ook begrijpen wat hij of zij leest. Daar gebruiken we specifieke lessen voor. En omdat we plezier in het lezen en liefde voor boeken belangrijk vinden voor elk kind, zijn wij bijzonder gelukkig met onze schitterende en heel grote bibliotheek.
 
Taal
Taalvaardigheid is van groot belang.  Wij besteden veel tijd aan de Nederlandse taal. Er zijn immers een groot aantal spelregels om schriftelijke, verbale en non-verbale boodschappen over te brengen en de taal in allerlei vormen en situaties te gebruiken. Taalvaardigheid staat dan ook op de Lorentzschool centraal!
 
Rekenen 
Rekenen is erg belangrijk om in onze samenleving te kunnen functioneren. Op school besteden wij aandacht aan alle basisvaardigheden van het rekenen. Denk daarbij aan eigenschappen van bewerkingen, verhoudingen, grafieken, tabellen en het gebruik maken van een rekenmachine. We besteden heel veel aandacht aan rekeninzicht.
 
Schrijven
Handschriftontwikkeling vinden we op de Lorentzschool zeer belangrijk. Onderzoek toont aan dat door uitsluitend te werken op een computer of tablet essentiële stappen in de ontwikkeling van het kind verloren gaan.

Wereldoriëntatie en techniek
Wereldoriëntatie wordt in de groepen 1 - 4 nog niet echt als vak gegeven: de lessen bestaan uit klassengesprekken, uitstapjes en eigen ervaringen. In de groepen 5 t/m 8 maken wij gebruik van methoden voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. 
 
Digitale geletterdheid
In de kleutergroepen wordt gewerkt met iPads en lesplanningen op het digitale schoolbord. Vanaf groep 4 krijgt ieder kind een eigen laptop waar ze tot en met groep acht op kunnen werken. Ze leren in groep 4 werken met hun laptop om te kunnen werken met ondersteunende of verrijkende software zoals bijvoorbeeld Rekentuin en Taalzee. In de hogere groepen komt digitale geletterdheid ruimschoots aan bod. Vanaf groep 5 worden de leerlingen door de ICT leerkracht iedere twee weken getraind in het gebruik van Microsoft 365 ( Word, Powerpoint en OneDrive). Ook stimuleren wij de leerlingen om typelessen te volgen. In groep 7 en 8 leren de kinderen werken met 3D printers. We werken incidenteel samen met TechnoLab. Kinderen met dyslexie of visuele handicap worden vanaf groep 5 wekelijks door de ICT leerkracht en eventueel IB-ers getraind in het gebruik van Alinea. Alinea maakt het mogelijk om de lesstof in iedere taal voorgelezen te verwerken.

Engels
Onderzoek toont aan dat Engels onderwijs vanaf groep 3 geen of nauwelijks meer resultaat oplevert aan het eind van groep 8. De Lorentzschool kiest er vooralsnog voor om te starten met Engels in groep 7. De lestijd die we daarmee uitsparen, besteden we aan zeer degelijk taalonderwijs. Een goede beheersing van de grammatica en (werkwoord)spelling van de Nederlandse taal maakt dat een leerling zich veel sneller en beter een vreemde taal eigen zal kunnen maken. Onze leerlingen scoren op het VO over het algemeen bovengemiddeld op het vak Engels.

Expressievakken
In de onderbouw zijn de leerlingen de hele dag met expressie bezig: met vertellen, luisteren en voorlezen, met toneelstukjes, poppenkast, knippen, plakken, tekenen, schilderen, scheuren enzovoorts. In de hogere groepen staat er tekenen en handvaardigheid op het rooster. maar is er ook ruime aandacht voor poëzie, voordracht en toneel. Tijdens de crealessen worden de leerlingen uitgedaagd om met verschillende technieken en materialen hun eigen kunstwerkjes te maken. In de bovenbouw wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van de technieken van echte kunstenaars. De resultaten daarvan zijn regelmatig te bewonderen in de Openbare Bibliotheek en in Museum Boerhaave. De eindmusicals van de groepen acht zijn ware theaterproducties.
 
Godsdienstonderwijs
In groep 6 krijgen de leerlingen een vorm van godsdienstonderwijs. Als openbare school staan wij geen godsdienst of religie voor. Wel vinden wij het belangrijk dat de leerlingen kennis krijgen van de verschillende godsdiensten. Door deze lessen hopen wij dat onze leerlingen vanuit hun kennis zelfstandig keuzes zullen maken in de benadering van medemensen met een andere opvatting of religie.
 
Actief burgerschap
Op de Lorentzschool geven wij aandacht aan actief burgerschap, opdat onze leerlingen respectvolle, zorgzame en verantwoordelijke burgers worden. Dat zij de democratie onderkennen en daaraan hun bijdrage willen leveren. Op onze school is dit sterk verweven in de omgang met elkaar. 
 
Gymnastiek en sport
Bij de kleuters krijgen de leerlingen twee maal per week een spel-les van hun eigen juf of meester. Hiervoor hebben wij 2 speciaal voor de kleuters ingerichte speellokalen. De oudere leerlingen krijgen in de grote gymzaal wekelijks een les van de vakleerkrachten. Daarnaast trachten wij nog een extra gymles te geven door de eigen leerkracht. We nemen ook deel aan competities voor scholen