MR en GMR

Medezeggenschapraad

Wettelijk gezien dient elke school een Medezeggenschapsraad in te richten. De belangrijkste functie van een MR is het bevorderen van de openheid en het onderling overleg over belangrijke zaken in de school tussen ouders, leerkrachten en de schooldirectie. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

De MR houdt zich bezig met onderwerpen en ontwikkelingen die de school aangaan. Afhankelijk van het onderwerp, heeft een MR advies-, en/of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van de schooldirectie. Over de rechten en plichten van een MR leest u meer in de 'Wet Medezeggenschap op Scholen'.

Voeling en communicatie met onze achterban vinden vindt de MR van groot belang. Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën? Deze zijn van harte welkom! Dit kan door een e-mail te sturen aan de MR (mr@lorentzschool.nl) of via Schoudercom / Social Schools naar de Medezeggenschapraad-mailbox.

Verdere informatie over de MR, zoals de MR-ledenlijst, vergaderdata, notulen en jaarverslagen
kunt u vinden in de MR-map op SchouderCom / Social Schools.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit ouders en personeelsleden van alle PROO-Leiden/Leiderdorp scholen. Ieder school is door één MR lid (Ouder of personeelslid) vertegenwoordigd. De GMR houdt zich bezig met bovenschools beleid en heeft advies-, en/of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van het bestuur van PROO-Leiden/Leiderdorp.

Verdere informatie over de GMR, zoals onze vertegenwoordiger in de GMR, vergaderdata, notulen en jaarverslagen kunt u vinden in de MR-map op Social Schools.